Home

Voor het laatste nieuws: Klik hier

Nieuwsbrieven: Klik hier

natuurlijk nieuwkoop_RGB.jpg

 PERSBERICHT

MPN/PN verder als Natuurlijk Nieuwkoop

Sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen trekken Midden Partij Nieuwkoop (MPN) en Progressief Nieuwkoop (PN) samen op. De partijen zitten nu als één fractie onder de naam MPN/PN in de raad. De samenwerking bevalt zo goed dat deze verder verstevigd wordt. Met een gezamenlijke kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 én met een nieuwe naam.

De naam luidt Natuurlijk Nieuwkoop. “Een naam die precies aangeeft wat we willen zijn: de natuurlijke keuze voor alle Nieuwkopers” zegt fractievoorzitter Pien Schrama. “In Natuurlijk Nieuwkoop verenigen mensen zich die graag samen en in alle openheid hun werk doen. Zonder vriendjespolitiek of vooraf bekonkelde standpunten en met een echt goede betrokkenheid van de inwoners.” Berry Dors vult aan: “Wij zijn er voor de mensen die een ondernemende en veilige gemeente willen waar het ook in de toekomst voor iedereen goed en gezond wonen, werken en leven is. Mensen die vinden dat de dertien kernen samen een prachtige optelsom zijn, maar ook allemaal hun eigen unieke karakter hebben en willen bewaken.”

De partijen hebben de afgelopen jaren bewezen elkaar te vinden op vele gebieden: grotere betrokkenheid van burgers bij beleidsbeslissingen, verantwoord omgaan met de beschikbare ruimte van onze groene hart-gemeente, aandacht voor zorg, veiligheid, en een prettige leefomgeving voor alle leeftijdsgroepen. Ook hebben beide partijen een lange historie in de lokale politiek.

Vanaf vandaag gaat de MPN/PN-fractie in de raad verder als Natuurlijk Nieuwkoop, ook wordt vandaag de website natuurlijknieuwkoop.nl met meer informatie gelanceerd.

Bel of mail voor informatie over dit bericht met fractievoorzitter Pien Schrama 06-53870130 of info@natuurlijknieuwkoop.nl


30 april 2016: Persbericht: MPN - PN voor extra huurwoningen, nog niet voor Koetshuis en Staionsweg.

Voor MPN - PN fractie is goede integratie van statushouders het belangrijkste uitgangspunt. Gespreide huisvesting geeft de grootste kans op succes.

A H Kooistralaan (WOZOZO).jpg

 MPN - PN is blij dat deze ruimte (A.H. Kooistrastraat, Nieuwveen) niet gebruikt gaat worden voor huisvesting statushouders (asielzoekers met verblijfvergunning)

Sociale huurwoningen.jpg

 Dit is een voorbeeld van sociale huurwoningen die we graag in Nieuwkoop en Ter Aar gebouwd zien worden.Voor het persbericht: Lees verder.

 

19 april 2016: Bericht over huisvesten en integratie statushouder.

MPN-PN: Is tijdelijke huisvesting in Koetshuis en Stationsweg voor statushouders echt noodzakelijk? Lees verder.

24 januari 2016: Nieuwsbrief MPN-PN januari 2016 is uit.

Onderwerpen:

  • Verkeersmaatregelen Drie­koppenland in Noorden;

  • Huisvesting Statushouders;

  • Beleids­ en Beheerplan Openbaar Groen;

  • Rekenkamer en Beheerplannen;

  • Wel een heel duur complimentje. Lees verderMPNPN Nieuwsbrief 20160113v3.pdf 

23 januari 2016: College van B en W komt in actie na schriftelijke vragen van MPN - PN over klachte bewonersvereniging Zuideinde Nieuwkoop. 

In de raadsvergadering van 10 december 2015 zijn door MPN-PN tijdens de rondvraag vragen gesteld over de situatie rond het Zuideinde in Nieuwkoop waar de bewonersvereniging Zuideinde –Zuid het vertrouwen in het college had opgezegd. Lees verder.

Op 19 januari 2016 heeft het college de vragen beantwoord. Zie: 160119 Reactie B&W - SV 2015-23 vertrouwenskwestie Zuideinde Zuid.pdf 

Zuideinde Nieuwkoop.jpg

25 augustus 2015: WOZOZO in Nieuwveen komt er voorlopig niet.

Wat leert de Raad van State ons over de beleidsaanpak woonzorgzone Nieuwveen?WOZOZO Impressie.jpgNa 15 jaar beleidsontwikkeling heeft de Raad van State op 5 augustus 2015 inwoners in het gelijk gesteld en beslist dat het uiterlijk van de geplande woon-zorgzone in Nieuwveen niet past in een beschermd dorpsgezicht. Lees verder.

11 juni 2015: Motie Duurzame Schoolgebouwen.

Progressief Nieuwkoop / Middenpartij, Samen Beter Nieuwkoop en D66 hebben een motie ingediend die raadsbreed is aangenomen. 

KiesZon.jpg

Lees de motie : 150611 Motie D66 SBN MPN-PN Raad motie Duurzame schoolgebouwen (aangenomen 11-6-2015)[1].pdf

29 mei 2015: Start project "Participatie en Samenleving".

Op 20 mei 2015 is het startsein gegeven voor het project. Het is een leergang voor mensen die niet zelfstandig een opleiding kunnen volgen of betaald werk kunnen vinden. Vanuit Progressief Nieuwkoop zijn drie mensen vrijwillig actief als docent / studiebegeleider. Lees verder.  150529 Start project participatie en samenleving 2.jpg                           150529 Start project participatie en samenleving 1.jpgVoor persbericht: 150529 Persbericht Participatie en Samenlevingpersbericht.docxVoor flyer om aan te melden: 150529 Flyer participatie en samenleving.docx

25 mei 2015: Persbericht: Glastuinbouw niet gebaat bij groot Nieuw Amstel Oost.

Wat wil het college van Nieuwkoop? Die willen dat wel. Lees verder.

Te Koop Glastuinbouw.jpg

 

29 april 2015 • Algemene ledenvergadering

Parycentrum 't Trefpunt, S. van Drielstraat 4, Zevenhoven
Aanvang 20.00 uur, agenda:Na de huishoudelijke onderwerpen zal er een gedachtenwissling zijn over de toekomst van PN. Met name over hoe we de uitstekende samenwerking met MPN beter kunnen vorm geven. Daarna als politiek onderwerp "het afbouwen van gemeentelijke subsidies". 

28 maart 2015: "Langeraar wordt een echte A-kern".Vivero Langeraar.jpgIn Langeraar komen mogelijk 168 nieuwe woningen. MPN-PN helpt mee de plannen mooier en veiliger te maken. Lees verder.Amendement MPN-PN Vivero goothoogten W-6.pdf Geen meerderheid.Amendement SBN MPN-PN VVD SGP-CU Bouwhoogte Vivero.pdf Unaniem aangenomen.Motie MPN-PN versmalling bij komgrens Langeraarseweg 19-3-2015.pdf Unaniem aangenomen.

28 maart 2015: MPN-PN: "Onzekerheid subsidies is onwerkbaar voor onderwijs!"Logopedie.pngScholen hebben te horen gekregen dat pas in juni duidelijkheid gegeven kan worden over subsidies voor 2016. Lees verder.Vragen over subsidies onderwijs 19 maart 2015.doc

18 maart 2015: "Vertrouwen komt te voet en gaat te paard"."De wijze waarop het experiment tijdelijke invulling Noordereiland in De Verwondering is afgerond met bewoners was niet goed en verdient excuses".  We hebben het niet netjes gedaan", zei wethouder Veninga in de meningsvormende raad van 5 maart.De MPN-PN fractie had vragen gesteld over de manier waarop inwoners van Nieuwveen betrokken werden bij de tijdelijke invulling van het Noordereiland. Deze vragen met de antwoorden van het college werden besproken op 5 maart. Een inspreekster zei namens een aantal bewoners: "De gemeente neemt zelf initiatief, kapt later het traject af en geeft later summier uitleg in een algemene nieuwsbrief. Naast frustratie heeft dit project nodeloos 50 ambtelijke uren gekost. Een rare vorm van participatie." MPN-PN vindt dat het project, dat op een aardige manier is gestart, een naar einde heeft gekregen. "Vertrouwen komt te voet en gaat te paard" zei Berry Dors. Volgens de wethouder had MPN-PN een punt en bood haar excuses aan de indieners van de ideeën. Daarbij werd de toezegging gedaan dat er in een volgende nieuwsbrief ruim aandacht voor dit onderwerp komt en dat inwoners gevraagd wordt om mee te denken over de inrichting van het Parkeiland in het plan De Verwondering. Verwondering.JPGReactie B&W - SV 2015-04 betrekken inwoners bij Noordereiland - Verwondering (MPN-PN).pdf

9 maart 2015: Verworpen motie "Bomenkap" toch uitgevoerd!Het college is (na aandringen MPN / PN) alsnog in gesprek gegaan met de bewoners van de Paradijsweg, die zijn nu tevreden. Lees verder.

3 februari 2015: MPN - PN ontevreden over participatie inrichting De Verwondering.

MPN-PN heeft schriftelijke vragen gesteld over de manier waarop de gemeente is omgegaan met de participatie van omwonenden bij de – tijdelijke – inrichting van het Noordereiland in De Verwondering, de locatie tussen de kern en de golfbaan in Nieuwveen. Lees Verder.

22 januari 2015: Van 3 naar 5 fractieassistenten. 

Margot en Elly 22 januari 2015.jpg

Tijdens de raadsvergadering op 22 januari jl. zijn Margot Aartman en Elly de Jeu door de burgemeester beëdigd als fractie-assistent voor MPN-PN.
Nadat de raad in het najaar van 2014 een besluit had genomen dat er meer fractie-assistenten benoemd mogen worden zijn wij hier intern mee aan het werk gegaan. Dit heeft geleid tot de voordracht van Margot en Elly.
Beiden hebben in het verleden al de nodige ervaring op gedaan als fractie-assistent en/of raadslid en met hun ervaring en aandachtsgebieden zijn ze een welkome aanvulling van onze fractie. En omdat we ook verjonging van de fractie belangrijk vinden is afgesproken dat de benoeming van Elly voor een bepaalde tijd zal zijn. Dit betekent dat er nog in deze raadsperiode gewisseld gaat worden om ruimte te bieden aan een jongere. Deze `verjonging` wordt in de komende tijd klaargestoomd.
De fractie is blij met deze versterking en de mogelijkheid om meer mensen aan de raadstafel mee te laten doen. Wij wensen Margot en Elly heel veel succes toe als fractie-assistent! 

4 januari 2015: Informatie van college B&W over subsidies.

Er is een brief van B&W aan de raad over bezuinigingen op subsidies aan organisaties voor sport, cultuur, enz.

Informatie over subsidiebeschikkingen 2015.pdf

De VVD fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld:

:SV 2014-18 subsidiebeschikkingen 2015 (VVD).pdf

MPN - PN hebben aanvullende vragen aan het college gesteld. Lees verder.

Het bestuur en de fractie van Progressief Nieuwkoop wenst alle inwoners van Nieuwkoop fijne Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2015.

In 2015 blijven bestuur en fractie zich vooral sterk maken voor goede zorg, passende en betaalbare huisvesting, meer invloed van burgers.

2014 Kerstwens.jpg

 8 december 2014: Gedicht als dank voor de Sint van de Griffie.

Een “Eigentijdse Sint” geeft respect en vertrouwenGoed om de nieuwe raadsstructuur op te bouwen. Lees hele gedicht.

13 november 2014: Algemene beschouwingen: MPN-PN:

Thema: "Omslag denken en doen"In het kort: Lees verder.Voor de hele bijdrage van de fractievoorzitter Pien Schrama: Lees verder.De ingediende moties: 13 november 2014 Motie MPN-PN VVD SGP-CU Aar en Amstel.pdf13 november 2014 Aar en Amstel.jpg 13 november 2014 Motie MPN-PN VVD overname huurwoningen Vestia.pdf 13 november 2014 Motie CDA MPN-PN D66 Water uit de kraan.pdfWaarom MPN / PN de motie van de VVD niet steunde betreffende huisvesten statushouders in het "Koetshuis". Lees verder.

19 november 2014:Openbare ledenvergadering, samen met MPN.

Plaats: Het "Trefpunt in Zevenhoven".Tijd: 20.00 uur.

16 oktober 2014: Verkeersveiligheidsplan Ter Aar Zuid West.

Argumenten en drie amendementen op het plan ingediend door MPN-PNLees Verder.

16 oktober 2014: Bestemmingsplan Ter Aar West.Ter Aar Zuid West.jpg

Betoog met argumenten om tegen het plan te stemmen.Lees verder.

15 oktober 2014: MPN - PN dienen motie in: Stel kappen van bomen Paradijsweg uit.

Er is teveel onduidelijkheid over de nut en noodzaak.Lees verder.

15 oktober 2014: MPN - PN vinden de Ringdijk een goede ontsluiting voor Aardam West.

Het College ontkent dat die ontsluiting op een betaalbare manier kan worden aangelegd. Lees verder.

11 juni 2014: MPN - PN stellen vragen over verdwijnen oplaadpunten OV-chipkaart Ter Aar en Zevenhoven.

Lees de vragen en reactie van de gemeente. Is dit marktwerking?140611 Reactie B&W - SV 2014-05 Oplaadpunt OV-chipkaart Ter Aar (MPN-PN).pdf

25 mei 2014: Inwoners van Nieuwkoop, laat van je horen!

Oproep om mee te lezen, te denken en te reageren op de voorstellen van college. Lees verder.Voor de aanbevelingen van de fractie van MPN- PN op het coalitieakkoord, lees verder.Voor de inbreng fractie MPN-PN bij het debat op 20 mei 2014 op concept coalitieakkoord, lees verder.Het coalitieakkoord: 140515 Coalitieakkoord SBN-CDA-D66.pdf

13 mei 2014: MPN - PN stellen vragen over "Kinderpardon".

Zijn er concrete gegevens over afgewezen aanvragen in het kader van de "Kinderpardonregeling" in de gemeente Nieuwkoop? Lees verder.

7 mei 2014: Nieuwe secretaris Progressief Nieuwkoop.

Vanwege hun verhuizing hebben we afscheid moeten nemen van Nel en Anton Visser als actieve leden van PN. In de ledenvergadering 7 mei 2014 hebben Berry Dors en Jan Dirven de betrokkenheid van Nel en de belangrijke inbreng van Anton - waarvan de laatste 12 jaar als secretaris - gememoreerd en hen daar zeer voor bedankt. De vergadering heeft Jan van Beusichem als nieuwe secretaris gekozen.7 mei 2014 afscheid secr. PN.jpg 

7 mei 2014, 20.00 uur: Openbare ledenvergadering samen met MPN

Woensdag 7 mei 2014 vergaderen we in Partycentrum 't Trefpunt, S. v. Drielstraat 4 in Zevenhoven. Na het huishoudelijke deel van MPN en PN wordt er na de pauze gezamenlijk gesproken over de uitslag verkiezingen, collegeonderhandelingen en onze rol komende raadsperiode.

24 april 2014: Benoeming fractieassistenten.

Geen knelpunten, maar toch beperking die knelt. Lees verder.140428 foto fractieassistenten MPN-PN.JPG

8 april 2014: Open brief aan alle fractievoorzitters.

Bezwaar tegen voorstel burgemeester voor het inperken aantal fractieassistenten. Lees verder.

20 maart 2014: Persbericht uitslag verkiezingen 19 maart 2014.

Grote teleurstelling bij MPN en PN. Kiezers bedankt voor het vertrouwen. Lees verder.shapeimage_1.png       Facebookfacebook.jpgTwitter    twitter.jpg 

17 maart 2014: VERKIEZINGSDEBAT, 20.00 uur Sporthal "De Steupel".

Nieuwkoopse Burgers nemen het initiatief om een verkiezingsdebat te organiseren! Flyerdebat17maart-1.pdf

THEMA : GAAN DE PARTIJEN VERSTANDIG OM MET ONS GELD?  

22 december 2013: Het verkiezingsprogramma is online.

Verkiezingsprogramma MPN-PN 2014-2018.pdfBeknopte Verkiezingsprogramma MPNPN 2014-18.pdf
 Verkiezingslied 2014