Agenda

 

17 mei 2017 • Algemene ledenvergadering Progressief Nieuwkoop

't Trefpunt, S. van Drielstraat 4, Zevenhoven
20.00 uur

 

AGENDA

Huishoudelijk gedeelte PN

1. Opening
2. Mededelingen / Ingekomen stukken
3. Vaststellen agenda
4. Goedkeuring jaarverslagen secretaris en penningmeester (zie bijlagen)
5. Jaarcijfers 2016 en begroting 2017 (zie bijlage)
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Benoeming kascontrolecommissie (zie bijlage)
8. Bestuursverkiezing
    (toelichting). Het voltallige bestuur is aftredend en terstond herkiesbaar.
9. Rondvraag
10. Sluiting huishoudelijk gedeelte PN

Gezamenlijk gedeelte MPN-PN te houden op 17 mei te Zevenhoven.
Partycentrum 't Trefpunt.

1. Opening.  Mededelingen . Vaststellen agenda.
2. Vaststellen fractieverslag.                                                (zie bijlage 2b)
3. Besluiten tot deelname verkiezingen 2018.
    A. Met een gezamenlijke lijst,
    B. Met nieuwe naam ?                                                     (zie bijlage 3b).

21.10 – 21.30 uur Pauze

4. Vaststellen draaiboek verkiezing dd. 21 maart 2018.         (zie bijlage 4)
5. Kandidaatstellingscommissie
    A. Vaststellen samenstelling commissie.                            (zie bijlage 5a)
    B. Vaststellen opdracht aan de commissie                         (zie bijlage 5b)
    C. Vaststellen kandidaatstellingsprocedure                        (zie bijlage 5c)
    D. Vaststellen profielschets                                                (zie bijlage 5d)
6. Programmateam.                                                                 (zie bijlage 6)
    A. Vaststellen samenstelling team
    B. Vaststellen opdracht aan team
7. Campagneteam.                                                                   (zie bijlage 7)
    A. Vaststellen samenstelling team
    B. Vaststellen opdracht aan team
8. Suggesties voor centrale aandachtspunten in campagne en verkiezingsprogramma.
9.  Rondvraag.
10. Sluiting

25 mei 2015 • Algemene ledenvergadering PN-MPN

't Trefpunt, S. van Drielstraat 4, Zevenhoven
20.00 uur

 

AGENDA

Huishoudelijk gedeelte PN

1. Opening
2. Mededelingen / Ingekomen stukken
3. Vaststellen agenda
4. Goedkeuring jaarverslagen  secretaris en penningmeester (zie bijlagen)
5. Begroting 2016 (zie bijlage)
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Benoeming kascontrolecommissie
    (toelichting). Deze bestaat uit 3 personen waarvan er één aftredend en niet
    herkiesbaar is.
8. Bestuursverkiezing
    (toelichting). Het voltallige bestuur is aftredend en terstond herkiesbaar.
9. Sluiting huishoudelijk gedeelte PN

Gezamenlijk gedeelte MPN-PN

1. Opening
2. Goedkeuring verslag 4 novenber 2015 (zie bijlage)
3. Fractieverslag (zie bijlage)
4. Functioneren stuurgroep
5. Benoeming stuurgroepleden
    (toelichting). Een ieder kan toetreden tot de stuurgroep.
6. Naamgeving MPN-PN  (zie bijlage)

21.10 – 21.30 uur  Pauze

6. Vooruitblik (zie bijlage)
7. Rondvraag
8. Sluiting

22.30 uur  Streeftijd einde vergadering

 


U bent van harte welkom

Hier vind u een aktueel overzicht van alle bijeenkomsten die Progressief Nieuwkoop zelf organiseert en waar we aan deelnemen. De meeste bijeenkomsten die door de gemeente worden georganiseert zijn openbaar.  Kijk voor meer informatie op www.nieuwkoop.nl bij ‘politiek en bestuur’. Zelf organiseren we onze Stuurgroep, waarin we de raadsvergaderingen voorbespreken en een aantal denktanks. Dit zijn huiskamerbijeenkomsten waarin we al dan niet samen met burgers, instellingen of organisaties op specifieke onderwerpen en problemen in te gaan. Heeft u interesse om daaraan deel te nemen of iets aan de orde te stellen, neem dan contact opnemen met Jan Dirven op 0172-605686 of jandirven@progressiefnieuwkoop.nl

4 november 2015 • Openbare ledenvergadering samen met MPN

't Trefpunt, S. van Drielstraat 4, Zevenhoven
20.00 uur, agenda volgt binnenkort


In deze vergadering willen we behalve politieke ook een huishoudelijk onderwerp met elkaar bespreken, namelijk een naamsverandering van onze fractie.

Bij de voorbereiding van laatstgenoemd onderwerp willen we graag alle leden betrekken en vragen vooraf  ideeën in te brengen. Die suggesties zullen we in de toelichting van de agenda – die tijdig voor de vergadering wordt toegestuurd – opnemen.

Achtergrond:
Toen we voor de verkiezingen één lijst maakten, kozen we voor MPN-PN als lijst- annex fractienaam, omdat dit een samenvoeging zonder naamsverandering was: dat telde toen 6 zetels, we werden de grootste partij en daarmee lijst 1.
Dat vonden we op dat moment belangrijker dan de naam zelf. Een nieuwe naam krijgt altijd een lijstnummer ná de al bestaande fractienamen in de raad, dus het laatste nummer.
Het mogelijke positieve effect van Lijst 1 bestaat niet meer en MPN-PN bekt niet lekker, ook niet voor kiezers of inwoners die de pers of onze websites lezen. Daar hebben we nu dus eerder last van. Daarom hebben we als besturen het plan opgevat om met de leden te bezien of we niet een betere naam kunnen bedenken.
Wanneer we onze naam willen veranderen moet we dat vrij snel doen, niet later dan komend voorjaar: dan zijn we halverwege deze raadsperiode en is er nog tijd om voor de volgende verkiezingen aan die nieuwe naam bekendheid te geven.

Twee verenigingen, een lijst:
De nieuwe naam voor de fractie zal  ook de naam zijn van de lijst bij de komende verkiezingen en dan formeel bij de Kiescommissie worden ingediend. Maar voor die tijd kunnen we die naam gewoon als werknaam invoeren.
Daarvoor is het niet nodig dat beide partijen gaan fuseren. Dat staat daar los van en is een ander vraagstuk dat op enig moment, wanneer de behoefte daartoe ontstaat, besproken kan worden. Besluiten we enig moment tot fusie dan ligt het voor de hand dat de nu te kiezen nieuwe naam ook de naam van de fusiepartij wordt. Daar merken de kiezers dan weinig of niets van. Dat is nu nog niet aan de orde en blijven MPN en PN vooralsnog gewoon bestaan.

Suggesties voor een pakkende en herkenbare naam:
Het zou mooi zijn wanneer de nieuwe naam associaties heeft met enkele herkenbare aspecten, of daaraan zou kunnen appelleren, bijvoorbeeld: 

  1. Aan onze identiteit: wij zijn een andere, deels ook onderscheidende partij in de gemeenteraad, wij zijn niet zo van het vasthouden aan bestaande belangen, structuren, werkwijzen of institutionele verhoudingen, maar willen daar juist verandering in zien; vernieuwingen die meegaan met de tijd, die passen bij de veranderingen in de samenleving, bij alle generaties; om zoveel mogelijk betekenisvol te kunnen zijn voor individuen en hun organisaties, voor de lokale gemeenschap als geheel en voor de leefomgeving. Dat betekent dat ook de politiek zelf dient te veranderen en vooral inwoners beter moet betrekken.    

 Wat is een naam die aan zulke dynamiek appelleert?

  1. Aan datgene wat jongeren aanspreekt: jongere generaties zijn behoorlijk ondervertegenwoordigd in verenigingen en organisaties, zowel in de parlementaire als buitenparlementaire politiek, die de samenleving en daarmee de voorwaarden voor hun eigen ontwikkeling vorm geven. Het zou heel goed zijn wanneer jongere generaties meer betrokken zijn en zich meer doen gelden. Wat is een naam die jullie c.q. de jongere generaties zou aanspreken? Ga vooral bij ze te rade.
  1. De naam zou wat tijdloos moeten zijn, dus geen vergankelijke modewoorden, zou langer mee moeten kunnen gaan en communicatief aardig in de mond liggen. Omdat het een lokale partij is, is het laatste woord altijd de gemeentenaam, dus Nieuwkoop. In de praktijk wordt vaak de afkorting gebruikt, in dit geval dus eindigend op N. Wat is een naam – en vooral ook de afkorting daarvan – die goed communiceert en makkelijk in de mond ligt?
  1. Suggesties voor andere aspecten…?

Suggesties voor goede communicatie:
Bij besluitvorming tot een nieuwe naam hoort ook een communicatieplannetje om die nieuwe naam bekendheid te geven en onze websites en social media op aan te passen.
Een nieuwe naam doorgeven aan de pers is wel erg mager. Hebben we ook ongebruikelijke, meer creatieve ideeën en acties om die bekendheid te vergroten? Graag suggesties.
 Hoort bij een nieuwe naam ook een nieuw logo? Horen daar ook bepaalde kleuren bij (anders dan van andere partijen)?

Wij stellen jullie suggesties bijzonder op prijs. Temeer omdat wij er zelf ook nog goed over na moeten denken. In de wandelgangen rond de fractie doken suggesties op als ProNieuwkoop (PN), Duurzaam Nieuwkoop (DN), Mooi Nieuwkoop (MN). Misschien helpt dat de creativiteit en verbeelding.

Om jullie suggesties mee te kunnen nemen in de voorstellen voor de ledenvergadering ontvangen we reacties graag voor 11 oktober 2015 i.v.m. onze bestuursvergadering.

Met vriendelijke groet namens de besturen,
de secretarissen Jan van Beusichem en Ada van de Vlugt

29 april 2015 • Algemene ledenvergadering

't Trefpunt, S. van Drielstraat 4, Zevenhoven
20.00 uur, agenda volgt binnenkort

 

19 november 2014 • Openbare ledenvergadering samen met MPN

't Trefpunt, S. van Drielstraat 4, Zevenhoven
20.00 uur, agenda volgt binnenkort

 

7 mei 2014 • Openbare ledenvergadering samen met MPN

't Trefpunt, S. van Drielstraat 4, Zevenhoven
20.00 uur


Na het huishoudelijke deel van MPN en PN wordt er na de pauze gezamenlijk gesproken over de uitslag verkiezingen, collegeonderhandelingen en onze rol komende raadsperiode.

13 november 2013 • Openbare ledenvergadering van MPN+ PN = Lijst1

’t Trefpunt, S. van Drielstraat 4, Zevenhoven
20.00 uur


Op de agenda staat:
• Bespreken en vaststellen concept verkiezingsprogramma.
• Bespreken advies van kandidaatstellingscommissie.
• Kiezen lijsttrekker en vaststellen van definitieve lijstvolgorde.
• Laatste stand van zaken verkiezingscampagne.

5 juni 2013 • Ledenvergadering

't Trefpunt, S. van Drielstraat 4, Zevenhoven
20.00 uur PN, vanaf 20.30 uur samen met MPN


Uitnodiging openbare Algemene Ledenvergadering
Tussen 20.00 en 20.30 uur een aantal huishoudelijke onderwerpen.

20.30 uur: Schorsing, samen verder vergaderen met MPN.
5.     Planning met de hoofdpunten in traject naar de verkiezingen 19 maart 2014.
6.     Bespreken en vaststellen “Profielschets politici MPN en PN”, concept 28 mei 2013.
7.     Kandidaatstellingscommissie.
7A.  Vaststellen samenstelling commissie.
7B.  Vaststellen opdracht aan de commissie.
8.     Kandidaatstellingsprocedure.
9.     Programmateam.
9A.   Vaststellen samenstelling team.
9B.   Vaststellen opdracht aan het team.
10.    Campagneteam.
10A. Vaststellen samenstelling team.
10B. Vaststellen opdracht aan het team.
11.    Inventarisatie aandachtspunten voor campagne en voorverkiezingsprogramma.
12.    22.30 uur: Rondvraag en sluiting.

 

28 november 2012 • Ledenvergadering

Partycentrum Aardam (Dorpshuis) Kerkweg 18, Ter Aar
20.00 uur


Inhoud agenda

18 april 2012 • Algemene ledenvergadering

Partycentrum Aardam (Dorpshuis), Kerkweg 18, Ter Aar
20.00 uur


Inhoud agenda
 

23 november 2011 • Ledenvergadering

't Trefpunt, S. van Drielstraat 4, Zevenhoven
20.00 uur

 

Onder ander zal gesproken worden over actuele politieke onderwerpen.

13 april 2011 • Algemene ledenvergadering

Partycentrum Aardam (Dorpshuis), Kerkweg 18, Ter Aar
20.00 uur

 

1 december 2010 • Ledenvergadering

't Trefpunt, S. van Drielstraat 4, Zevenhoven
20.00 uur

 

20 april 2010 • Algemene ledenvergadering

Partycentrum Aardam (Dorpshuis), Kerkweg 18, Ter Aar
20.00 uur


 
Inhoud agenda

 

9 december 2009 • Ledenvergadering

Partycentrum Aardam (Dorpshuis), Kerkweg 18, Ter Aar
20.00 uur


Inhoud agenda

 

4 november 2009 • Algemene ledenvergadering

't Trefpunt, S. van Drielstraat 4, Zevenhoven
20.00 uur


Inhoud agenda 

Aanmelden: info@progressiefnieuwkoop.nl