Amendement 091112 Rapport Rekenkamer

De raad van de Gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 12 november 2009 
ter behandeling van raadsbesluit nummer 2009-0102 inzake Rekenkameronderzoek naar het grondbeleid in de gemeente Nieuwkoop

constaterende:

  • dat onduidelijk is op welke termijn acties van het college worden verwacht

overwegende:

  • dat gezien de belangrijke projecten die eraan komen, dan wel al lopen, het van het grootste belang is om zo snel mogelijk de risico’s m.b.t. de bevindingen onder controle te hebben

concluderende:

  • dat een andere aanduiding dan “op korte termijn”noodzakelijk is

besluit:

om bij de punten 2 en 3 “op korte termijn” te vervangen door  “binnen drie maanden”
en bij de punten 4, 5 en 6 na “het college opdracht te geven” toe te voegen “binnen drie maanden” en daar waar van toepassing het woord “om” te laten vervallen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Progressief Nieuwkoop

Berry Dors                                                                         Kees Hagenaars


Nieuwkoop, 12 november 2009