Blogs

 7 juni 2011:

BLOG van Jan-Willem Meertens. Jarenlange schijninspraak in Nieuwkoop duurt voort.

  

Waarom maakt Progressief Nieuwkoop zich nu zo druk over burgerparticipatie?

  

Omdat de afgelopen jaren de wensen, meningen en zienswijzen van burgers stelselmatig genegeerd zijn door de Nieuwkoopse politiek. Dit heeft er toe geleid dat er een enorme kloof is ontstaan tussen burgers en gemeente, die je niet dicht met de slogan "iedereen meedoen" maar alleen met daden. Vooralsnog hoor je van metselaar tot hoogleraar de verzuchting "het (meedenken) maakt toch niet uit, ze (de gemeente) doen toch wat ze willen"

  

Dit wil PN doorbreken door een structurele verandering van besturen via een gedegen participatienota.

 

Hieronder een treurigmakende bloemlezing van de schijninspraak die PN wil doorbreken: 

- De gemeente bedacht een weg door de wei, voor de aanvoer van grond naar voormalig camping De Roerdomp. Het was al bijna beslist en de burger kreeg alleen nog "inspraak" in het te volgen traject. Twee belangenorganisaties die volop alternatieven aandroegen in diverse gesprekken met ambtenaren en wethouder werden gedurende en half jaar bestreden of genegeerd, waarna de gemeente "door de provincie" getipt werd over een alternatief, om vervolgens vervolgens de grond gewoon (langzaam maar gestaag) per vrachtauto (en deels per boot) aan te voeren, hetgeen een van de alternatieven van de betrokken burgers was. 

- Een belangrijke wens van de burgers in het kader van structuurvisie 2040 was, het bouwen naar behoefte van de eigen inwoners. Het resultaat was de introductie van de zogenaamde sleutelprojecten waardoor er (zie woonvisie) ruim 2 keer zoveel woningen gebouwd moeten gaan worden dan er behoefte is. Dit gaat bovendien gepaard met immense risico's.

 - De aanleg van een hoge UMTS-mast was al beklonken door de gemeente en KPN. Dit is door een harde strijd voorlopig gestopt. Alternatieven zijn door de gemeente nooit serieus onderzocht en daarom ook niet aan de burgers voorgelegd. Zienswijzen ten tijde van het opstellen van de nota antennebeleid zijn terzijde geschoven. 

 - Om versnipperd glas op te ruimen is er ruimte gereserveerd voor centralisatie van kassen in Nieuw Amstel Oost. Burgers en gemeenteraad zijn steeds beloofd dat gebied gefaseerd ingericht zou worden al naar gelang de behoefte van de eigen tuinders van de gemeente Nieuwkoop. Resultaat is dat er op dit moment plannen voorliggen om 200 hectare binnen 5 jaar vol te zetten. Effectief zal dat grotendeels gebeuren door tuinders van "buiten". Inwoners zijn verrast want horen pas van de plannen als deze in een ver gevorderd stadium zijn. De "inspraak" beperkt zich tot kiezen tussen 3 compleet volgebouwde inrichtingsvarianten. Inmiddels is er een belangenvereniging opgericht om de gemeente te houden aan gemaakt afspraken: Bewoners Belangen Nieuw Amstel Oost (www.bbnao.nl).   

- Bij de herontwikkeling van de oude Digros vestiging in ter Aar (Centrumplan Ter Aar) wordt, ondanks de binnen de gemeenteraad gemaakt afspraken mbt bouwhoogte, hoger gebouwd dan voor een dorps aangezicht wenselijk. Via gegoochel met bouw-, goot- en nokhoogtes worden de grenzen opgerekt tot een niveau dan de burgers niet meer acceptabel vinden. De gemeente verschuilt zich achter wettelijke mogelijkheden en geeft de burgers niet thuis.  

- De sleutelprojecten van de structuurvisie druisen totaal in tegen de belangen van alle burgers van Nieuwkoop. Naast zeer veel individuele belangen die geschaad worden kan het genomen financiële risico de gemeente tientallen jaren op achterstand zetten. Via zienswijzen, hoorzittingen e.d. is de gemeente hiervoor gewaarschuwd. Dit alles is terzijde geschoven, zodat er momenteel gewacht wordt op een uitspraak van de raad van state. Wat betreft de individuele belangen zijn er ook tientallen zienswijzen geschreven die nagenoeg allemaal dor de gemeente terzijde zijn gelegd. In deze zienswijzen lieten burgers en organisaties zien dat de argumenten voor de sleutelprojecten niet klopten. Onder het sympathieke idee van natuurontwikkeling (niet ondersteund door bijvoorbeeld natuurmonumenten) wordt 430 dure woningen in de open polder gebouwd (geen behoefte) en wordt daarnaast nog 200 hectare polder volgebouwd met glas (geen behoefte maar provinciale CDA wens) 

- Bij de herinrichting van het dorpshart van de kern Nieuwkoop (3e fase) zijn zeer laat burgers betrokken. Ook weer nadat er al belangrijke beslissingen waren genomen. Via oprichting van de stichting Nieuwkoop Streek is getracht invloed uit te oefenen. 

- Nieuwkoop moet bezuinigen. Zonder vooroverleg met betrokkenen worden de "voorstellen" gelanceerd. Zienswijzen worden stuk voor stuk terzijde geschoven. Er komt nog wel een bijeenkomst maar het lijkt veel op " samen bezuinigen maar de gemeente bepaald"

 

- Zonder overleg met bewoners/gebruikers worden speelvoorzieningen veranderd/aangepast. In veel gevallen en verarming waarbij onder het mom van hygiëne en veiligheid bezuinigingen worden doorgevoerd. Uiteraard gaat dit wel vergezeld van een lijvig rapport van een duur extern bureau.

 

Ten lange leste krijgen burgers toch zaken voor elkaar, echter zelden door samenwerking maar meestal door strijd en de noodgedwongen oprichting van een belangenorganisatie. Dit kost zowel gemeente als burgers veel negatieve energie en veel burgers haken moedeloos af. Dit is een negatieve spiraal als gevolg van en effectieve verdeel en heers politiek van de gemeente.

 

Het wordt tijd dat de gemeente beseft dat het echt samen moet en niet alleen als er bezuinigd moet worden. Verantwoordelijkheden bij de burger neerleggen betekent ook bevoegdheden afstaan. Dit vergt visie en durf binnen het besef dat er binnen de gemeente een veelvoud van de kennis en kunde (gratis) beschikbaar is dan wat voor veel geld ingehuurd kan worden.

  

19 mei 2010

BLOG van Anton Visser. Grote verschillen tussen partijprogramma's.

Gisteren een e-mail ontvangen van Oxfam-Novib met als onderwerp: "Wat ga jij stemmen". Met daarbij de vraag: "Hoe denkt jouw partij over klimaatverandering, armoedebestrijding,duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen? Daarbij een document met een vergelijking van de belangrijkste standpunten van politieke partijen op het vlak van internationale samenwerking.

Ik hoor vaak dat kiezers moeite hebben met hun stemkeuze, omdat partijprogramma's vaag en onduidelijk zouden zijn en weinig verschillen. De tabel laat zien dat met name het CDA vaag blijft door bij drie slellingen "misschien" te zeggen. De andere partijen zijn duidelijker en ook verschillend: VVD, TON en PVV kleuren erg rood, omdat zij het niet eens zijn met de 8 stellingen, terwijl de progressieve partijen juist erg groen kleuren, omdat zij het in belangrijke mate wel eens zijn met de stellingen. Programmatisch valt er dus wel degelijk iets te kiezen. Daarom raad ik iedereen aan zich ook te laten informeren of adviseren door een nationale stemwijzer.

LEES VERDER:

 Oxfam Novib Wat ga jij stemmen 

http://www.stemwijzer.nl/TweedeKamer2010/index.html (van Instituut voor Poliek en Publiek)

WWW.KIESKOMPAS.NL (alternatief van Trouw en de VU)

WWW.WERELDSTEMWIJZER.NL (inclusief Internationale vraagstukken)

 

Reageren? info@progressiefnieuwkoop.nl