Inwoners van Nieuwkoop, laat van je horen!

Reactie MPN-PN op Coalitieakkoord “De kracht van de samenleving”

De titel van het akkoord; “de kracht van de samenleving” sluit aan bij de titel van het MPN-PN verkiezingsprogramma; “de lokale kracht van Nieuwkoop”. Dat geeft goede hoop voor de inhoud. Naar aanleiding van onze gestuurde open brief (eerder geplaatst op deze website) aan de formateur hebben Berry Dors en Pien Schrama in een gesprek met SBN en CDA de aangedragen punten verder toegelicht. Daarnaast heeft de fractie verbeterpunten aangeleverd voor het uiteindelijke akkoord. O.a. bestuurlijke vernieuwing, een actuele woonvisie, duurzame glastuinbouw, onderwijs en de decentralisaties op het gebied van de zorg waren voor MPN-PN punten die gemist werden of te mager aan bod kwamen. In de bijlage “Aanbevelingen” kunt u onze verbetervoorstellen lezen.

Het definitieve coalitieakkoord is jl. 20 mei in de raad besproken en Pien Schrama heeft namens de MPN-PN op dit akkoord gereageerd. Dit heeft een aantal extra toezeggingen van de coalitiepartijen opgeleverd, zo wordt het huidige plan voor Nieuw Amstel Oost geschrapt, wordt in het nog op te stellen collegeprogramma iets opgenomen over een nieuwe woonvisie en krijgt onderwijs meer aandacht. De MPN-PN fractie is zeer benieuwd hoe D66 het project Ter Aar West gaat aanpakken. Deze partij heeft in het akkoord aangegeven dat dit plan als bestaand beleid door hen wordt uitgevoerd terwijl zij tot voor kort actief tegenstander van dit plan was. Dit wordt uiteraard kritisch gevolg door de MPN-PN. Ook heeft de fractie kanttekeningen gemaakt bij de portefeuilleverdeling. Je moet je bijvoorbeeld afvragen of het verstandig is dat de burgemeester financiën onder zijn hoede krijgt, een politiek gevoelig onderwerp. Een burgemeester kun je immers niet wegsturen als je het niet eens bent met zijn werkwijze. In de bijlage “Inbreng” kunt u onze volledige reactie op het coalitieakkoord nalezen.

Tot slot; wij zijn blij dat onze oproep ter harte is genomen om ondernemersverenigingen en maatschappelijke organisaties vroegtijdig de gelegenheid te geven om hun inbreng te geven voor het op te stellen collegeprogramma. Wij hopen dan ook dat veel inwoners en organisaties hiervan gebruik gaan maken. Voor de volledigheid vindt u het coalitieakkoord in de bijlage “Coalitieakkoord SBN-CDA-D66”. Maak van de gelegenheid gebruik en laat uw mening en ideeën horen!

Website gemeente Nieuwkoop: “Alle verenigingen en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd om voor het schrijven van het collegeprogramma suggesties aan te leveren. Zij kunnen hun inbreng voor 30 mei 2014 mailen naar info@nieuwkoop.nl onder vermelding van ‘input collegeprogramma’. De verwachting is dat het collegeprogramma voor de raadsvergadering op 17 juli 2014 geagendeerd kan worden.”