MOTIE 091112 Flexibilisering Infrastructurele Beheerplannen

De Raad van de Gemeente Nieuwkoop, in vergadering bijeen op 12 november 2009,

Kennisgenomen hebbende van het voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2010 c.a. , betreffende programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Constaterende dat:

  • Vrijwel alle beheerwerkzaamheden rond infrastructuur zijn vastgelegd in beheerplannen
  • De beheerplannen onvoldoende flexibel zijn om burger- en raadsinitiatieven voor de  oplossing van knelpunten in wijken en kernen met een zekere voorrang uit te kunnen voeren
  • Dit een nadelig effect heeft op de relatie van de burger heeft met zijn bestuur

Overwegende dat

  • De vastlegging van beheertaken en budgetten in beheerplannen een goede zaak is
  • Dit niet moet leiden tot een nodeloze starheid bij de oplossing van knelpunten vanuit het oogpunt van burgers en de gemeenteraad

Is van mening dat:

  • Een beperkt deel van het in de beheerplannen vastgelegde budget beschikbaar moet komen voor het uitvoeren van de werkzaamheden om knelpunten in wijken en kernen te kunnen oplossen

Draagt het College op:

  • Binnen de beheerplannen en daaraan gekoppelde budgetten 5% van de jaarlijkse toevoeging (ongeveer 100000 Euro) met ingang van het begrotingsjaar 2010 vrij te maken voor het via burger- of raadsinitiatief tussentijds oplossen van deze knelpunten in de wijken en kernen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Progressief Nieuwkoop

Berry Dors                                                               Kees Hagenaars