MOTIE 091112 Kassen in de gemeente Kaag en Braassem

De Raad van de Gemeente Nieuwkoop, in vergadering bijeen op 12 november 2009,

Kennisgenomen hebbende van de plannen van de Provincie Zuid Holland om in de Gemeente Kaag en Brasem een nieuwe grote glastuinbouwlocatie te ontwikkelen

Overwegende dat:

 • Nieuw glas strijdig is met eerder vastgesteld beleid voor dit gebied
 • Het bouwen van nieuwe kassen in deze omvang onverenigbaar is met het bijzondere karakter van dit gebied
 • Er een groot productieoverschot is in de sector (bron LEI)
 • Het beleid juist gericht zou moeten zijn op het gericht opruimen van verspreid liggende kassen
 • De toekomst van het Groene Hart naar de toekomst veiliggesteld dient te worden
 • De gemeenteraad van Kaag en Brasem zich inmiddels ook negatief heeft uitgelaten over de plannen
 • Die raad onze steun verdient in zijn streven om realisering van dit nieuwe tuinbouwgebied te voorkomen

Is van mening dat:

 • Het zeer ongewenst is dat er in onze buurgemeente een dergelijke grote nieuwe tuinbouwlocatie wordt gerealiseerd

Draagt het College op:

 1. geen medewerking te verlenen om in de gemeente Kaag en Braassem een grootschalige tuinbouwlocatie te ontwikkelen, zoals is voorzien in de Eindrapportage Onderzoek Compensatie duurzame glastuinbouw in Zuid-Holland d.d. oktober 2009
 2. het college van B en W op te dragen al het mogelijke te doen om te voorkomen dat in de Provinciale Structuurvisie een aanwijzing voor een grootschalig glastuinbouwgebied in de gemeente Kaag en Brasem wordt opgenomen
 3. het college van B en W op te dragen om nu eerst in te zetten op herstructurering van de tuinbouwgebieden binnen onze gemeente en hierover in gesprek te gaan met de provincie, zodat de lokale tuinbouw zich beter kan ontwikkelen en daarin wordt ondersteund
 4. de raad en het College van B&W van de gemeente Kaag en Braassem te informeren over dit besluit
 5. De inhoud van deze  motie zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van het college van G.S. en Provinciale Staten van Zuid-Holland

En gaat over tot de orde van de dag.

Progressief Nieuwkoop

Berry Dors                                                                 Kees Hagenaars