MOTIE 091112 Subsidie voor lokale politieke partijen

De Raad van de Gemeente Nieuwkoop, in vergadering bijeen op 12 november 2009,

Kennisgenomen hebbende van het voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2010 ca, betreffende programma 0 Openbaar Bestuur

Constaterende dat:

 • Er in maart 2010 gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden.
 • Er een scheefgroei is tussen lokale en landelijke politieke partijen waar het gaat om middelen t.b.v. recrutering, opkomstbevordering, campagnevoering e.d.
 • Het Rijk van mening is dat er een groot belang gediend is met het mede door lokale politieke partijen in stand gehouden politieke bestel
 • Het Rijk tegelijkertijd voor zichzelf voor deze aktiviteiten geen taak ziet om met een subsidie regeling te komen en dat het de taak van de lokale overheid is hier in te voorzien.

Overwegende dat

 • Een goede opkomst bij die verkiezingen van groot belang is voor het representatieve democratische bestel,
 • Het van groot belang is dat partijen op een gelijkwaardiger manier aan de gemeenteraadsverkiezingen kunnen meedoen.
 • Het van belang is dat partijen onafhankelijk kunnen blijven van bijdragen van buitenaf die een mogelijke be├»nvloeding kunnen inhouden

Is van mening dat:

 • Het toekennen van een lokale subsidie voor lokale politieke partijen een goede manier is om het lokale democratische bestel te ondersteunen en te versterken

Draagt het College op:

 • om met ingang van de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 een subsidie beschikbaar te stellen voor van 3000 Euro per gemeenteraadsverkiezing per deelnemende lokale partij
 • deze subsidie toe te kennen aan alle lokale partijen die aan deze raadsverkiezingen deelnemen en waarvan een kieslijst door het Hoofdstembureau is geaccepteerd
 • subsidie voorwaarden uit te werken waarin verantwoording en eventuele terugbetaling geregeld worden.
 • De kosten binnen het programma 0 Algemeen Bestuur te dekken.


En gaat over tot de orde van de dag.

Progressief Nieuwkoop    Middenpartij Nieuwkoop      MijnPartij Nieuwkoop
B. Dors                          J. Aartman                         S. Leliveld