Motie 091112 Woonlasten 2010

De Raad van de Gemeente Nieuwkoop, in vergadering bijeen op 12 november 2009,

Kennisgenomen hebbende van het voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2010 c.a. , betreffende de woonlasten

Constaterende dat:

 • In de programma begroting wordt voorgesteld:
  o De rioolrechten te verlagen met euro 22,40 per huishouden en in de jaren daarna ongeveer gelijk te houden, in lijn met de uitkomsten van het dit jaar vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan
  o De afvalstoffenheffing in het kader van de kostendekkendheid in 2010 en 2011 te verhogen met bijna 25 resp 20 euro
  o De gemiddelde onroerende zaakbelasting te verhogen met bijna 2,5 procent
  o Een Precariorecht te heffen ter grootte van ongeveer netto 400.000 Euro
  o De opbrengst van de precariorechten onmiddellijk tegen te boeken waardoor de opbrengst per saldo 0 is.

Overwegende dat

 • Nieuwkoop één van de duurste gemeentes van Nederland is waarbij in een onderzoek is aangetoond dat de inwoners daar onvoldoende voor terugkrijgen. (Bron: Elsevier)
 • De kreet “de vervuiler betaalt” geen vrijbrief is voor soepelheid bij de vaststelling van de afvalstoffenheffing
 • De kostendekkendheid van de afvalverwerking alleen vanuit een financieel perspectief bekeken wordt en niet taakstellend
 • In Nieuwkoop dit jaar begonnen is met het apart inzamelen van plastic afval hetgeen naar verwacht mag worden een positief effect zal hebben op het milieu en de gemeentelijke portemonnee

Is van mening dat:

 • Het zeer gewenst is dat de woonlasten in Nieuwkoop omlaag gebracht moeten worden
 • Het een goede zaak is dat de rioolrechten worden verlaagd.
 • De kostendekkendheid van de afvalverwerking moet worden bereikt door taakstellend de effectiviteit en de efficiency te verbeteren
 • Het onterecht is dat er reeds nu vooruit gelopen wordt op kabinetsbeleid over de precarioheffingen

Draagt het College op:

 • De hoogte van de afvalstoffenheffing te handhaven op het niveau van 2009;
 • Een taakstelling te realiseren van 5% op de verwerking van afval voor 2010 en nogmaals 5 % voor 2011, waarmee deze vanaf 2012 kostendekkend wordt;
 • Het afboeken van de precariorechten voor 2010 achterwege te laten;
 • De helft van het positieve resultaat op de precariorechten voor 2010 te benutten voor het financieren van de taakstelling van de afvalstoffenverwerking en de rest toe te voegen aan de algemene reserve.

En gaat over tot de orde van de dag.

Progressief Nieuwkoop

Berry Dors                                                                   Kees Hagenaars