Progressief Nieuwkoop tegen te hoge bouw Lindenplein Ter Aar

Met grote verbazing hebben de raadsleden van Progressief Nieuwkoop in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 16 december 2010 moeten meemaken dat de raad het ontwerp van de veel te hoge nieuwbouw op het Lindenplein in Ter Aar heeft goedgekeurd. Dat gebouw komt op de voormalige Digros/Verkerk locatie en is maar liefst 2,5 meter hoger dan de in het bestemmingsplan Aardam van 2006 aangegeven maximale bouwhoogte!

Bouwen in een landelijke omgeving stelt grenzen aan bouwhoogtes, daarom worden die ook in bestemmingsplannen vastgelegd. Dat gebeurt niet voor niets. Het is een belangrijk en gevoelig onderwerp en bewoners, bouwers en gemeente weten dan waar ze aan toe zijn.

Enkele jaren geleden nog heeft de raad, Woondiensten Aarwoude gedwongen te komen met een nieuw ontwerp, omdat het voorstel voor de bouw van wat nu De Molensteen heet te hoog was en niet voldeed aan hetgeen in het bestemmingsplan stond. Met Progressief Nieuwkoop, vond een meerderheid van de raad dat toen een heel belangrijk en ook principieel punt. Ook de gebouwen van de nieuwe Digros, het politiebureau en de Brugwachter, voldoen allemaal aan de gestelde eisen.

En nu de gemeente en de ontwerpers wederom proberen de bouwhoogte op te rekken, houdt de meerderheid van  de raad zich ineens niet meer aan hetgeen ze in het bestemmingsplan zelf hebben vastgesteld.
Was daar dan een hele bijzondere reden voor? De raadsleden van Progressief Nieuwkoop hebben die niet gehoord. Het nieuwe gebouw zou erg passend zijn in de omgeving zo stond in het raadsvoorstel, omdat met name de nieuwe Digros ook 15,5 meter hoog was.

Raadslid Kees Hagenaars geloofde daar helemaal niets van en stelde daarover schriftelijke vragen. Toen kwam men er vlak voor de raadsvergadering op het gemeentehuis ook achter dat de hoogte van de nieuwe Digros “slechts” 12,24m bedroeg, met excuses van de wethouder. Hagenaars stelde dan ook in zijn betoog dat het gebouw niet voldeed aan het bestemmingsplan. Het was maar liefst 2,5 meter te hoog wat dus niet passend is in de omgeving. Er waren ook geen goede redenen aangegeven om af te wijken van het bestemmingsplan. Hagenaars vond dat een burger moet kunnen vertrouwen op hetgeen de gemeente belooft en besluit en hij stelde verder dat andere bouwers door de raad gedwongen waren zich wel aan de hoogtes van het bestemmingsplan te houden. Tenslotte merkte hij op dat de gemeente ingeval van particuliere aanvragen wél altijd aangaf dat ze afwijkingen van het bestemmingsplan niet kon goedkeuren omdat er een precedentwerking van uit zou gaan.

Progressief Nieuwkoop stelde dan ook voor het voorstel terug te nemen en het ontwerp aan te laten passen door de projectontwikkelaar, net zoals dat bij Woondiensten Aarwoude was gebeurd.

Geen enkele andere politieke partij steunde dat voorstel.
Ondanks het feit dat ook de Progressieven het ontzettend belangrijk vinden dat hier gebouwd gaat worden, stemden zij tegen het voorstel, omdat zij vonden dat de burger moet kunnen vertrouwen op afspraken die de gemeente maakt en dat dat dus ook consequenties voor het veel te hoge ontwerp van deze projectontwikkelaar had moeten hebben.

Kees Hagenaars, 20 december 2010
Progressief Nieuwkoop
06-29605348